Actuaciones AFIC

XARXES SOCIALS
Finalizada

Curs dirigit als comerciants locals. OBJECTIU: Donar a conèixer les oportunitats que ofereixen les xarxes socials per donar a conèixer les empreses, els seus productes, ... CURS FINANÇAT MITJANÇANT EL PROGRAMA SALARI JOVE DE L'AJUNTAMENT DE PEDREGUER.

Más información

REDES SOCIALES
Finalizada

Curso dirigido a los comerciantes locales. OBJETIVO: Dar a conocer las oportunidades que ofrecen las redes sociales para dar a conocer las empresas, sus productos, ... CURSO FINANCIADO A TRAVÉS DEL PROGRAMA SALARIO JOVEN DEL AYUNTAMIENTO DE PEDREGUER.

Más información

CURS AGRICULTURA ECOLÒGICA

Finalizada

Curs dirigit preferentment a les persones interessades en adquirir una parcel · la de l'Hort Urbà Ecològic que ofereix l'Ajuntament de Pedreguer. CONTINGUT: -Diferents tipus d'agricultura certificada, com són l'agricultura integrada, la de residu zero i l'ecològica; -Fitxes pràctiques per al cultiu de les hortalisses més freqüents ..

Más información

CURSO AGRICULTURA ECOLÓGICA

Finalizada

Curso dirigido preferentemente a las personas interesadas en adquirir una parcela del Huerto Urbano Ecológico que ofrece el Ayuntamiento de Pedreguer. CONTENIDO: -Distintos tipos de agricultura certificada, como son la agricultura integrada, la de residuo cero y la ecológica; -Fichas prácticas para el cultivo de las hortalizas más frecuentes .. .

Más información

CONSELLS I MECANISMES PER CUIDAR LA IMATGE DEL NOSTRE ESTABLIMENT

Finalizada

Curs adreçat al comerç local i finançat al 90% per la Diputació d'Alacant. CONTINGUTS DEL CURS: - Sessions conjuntes: Escaparatisme, consells per a millorar el teu establiment, relació client-venedor, visual merchandising, tècniques plàstiques. (16 hores) - Sessions individuals: assessorament individual del professor al mateix establiment de l'alumne.

Más información

CONSEJOS Y MECANISMOS PARA CUIDAR LA IMAGEN DE NUESTRO ESTABLECIMIENTO

Finalizada

Curso dirigido al comercio local y financiado al 90% por la Diputación de Alicante. CONTENIDOS DEL CURSO: - Sesiones conjuntas: Escaparatismo, consejos para mejorar tu establecimiento, relación cliente-vendedor, visual merchandising, técnicas plásticas. (16 horas) - Sesiones individuales: asesoramiento individual del profesor en el mismo establecimiento del alumno.

Más información

CURS INICIACIÓ A LA INFORMÀTICA

Finalizada

Curs dirigit a desocupats. OBJECTIUS: L'alumne aprendrà els conceptes bàsics de l'ordinador, sabrà crear carpetes, moure-les, copiar-les i enganxar-les. Coneixerà les utilitats i aplicacions del sistema operatiu Windows. Aprendrà a crear el seu propi currículum amb el processador de textos. Sabrà crear els seus documents i gurardarlos de manera organitzada. Aprendrà a navegar per internet, a crear-se un correu electrònic, i sabrà com donar-se d'alta en pàgines de borses d'ocupació, inserint-hi el seu currículum. Amb aquest curs es pretén que l'alumne sigui autosuficient per treballar amb l'ordinador i pugui cercar ofertes de feina fent ús de les noves tecnologies. CURS SUBVENCIONAT AL 90% PER LA DIPUTACIÓ D'ALACANT.

Más información

CURSO INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA

Finalizada

Curso dirigido a desempleados. OBJETIVOS: El alumno aprenderá los conceptos básicos del ordenador, sabrá crear carpetas, moverlas, copiarlas y pegarlas. Conocerá las utilidades y aplicaciones del sistema operativo Windows. Aprenderá a crearse su propio currículum con el procesador de textos. Sabrá crear sus documentos y gurardarlos de manera organizada. Aprenderá a navegar por internet, a crearse un correo electrónico, y sabrá como darse de alta en páginas de bolsas de empleo, insertando en ellas su currículum. Con este curso se pretende que el alumno sea autosuficiente para trabajar con el ordenador y pueda buscar ofertas de empleo haciendo uso de las nuevas tecnologias. CURSO SUBVENCIONADO AL 90% POR LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE.

Más información

CURS ANGLÈS PRÀCTIC BÀSIC

Finalizada

Curs adreçat a desocupats. OBJECTIUS: - Presentar els fonaments de l'idioma d'una manera accessible i relacionada amb els coneixements dels participants. - Fomentar un sentit de confiança a l'hora de comunicar treballant l'anglés oral. . Basar el contingut del curs en situacions comunicatives autèntiques per a que els participants tinguen l'oportunitat de fer servir l'idioma en els seus propis entorns professionals. - Explorar l'oferta de recursos existents en internet. - Inculcar l'hàbit d'autoaprenentatge durant i després del curset per a assegurar que el participant continue aprenent i progessant per si mateix

Más información

CURSO INGLÉS PRÁCTICO BÁSICO

Finalizada

Curso dirigido a desempleados. OBJETIVOS: - Presentar los fundamentos del idioma de una manera accesible y relacionada con los conocimientos de los participantes. - Fomentar un sentido de confianza a la hora de comunicar trabajando el inglés oral. . Basar el contenido del curso en situaciones comunicativas auténticas para que los participantes tengan la oportunidad de utilizar el idioma en sus propios entornos profesionales. - Explorar la oferta de recursos existentes en Internet. - Inculcar el hábito de autoaprendizaje durante y después del cursillo para asegurar que el participante continúe aprendiendo y progessant por sí mismo.

Más información

© 2015 - Ajuntament de Pedreguer - Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo