Actualitat Notícies

CREAMA informa de les AJUDES AL COMERÇ LOCAL, PROFESSIONALS I AUTÒNOMS DE PEDREGUER

El passat dijous, 30 d’abril, el ple de Pedreguer va aprovar per unanimitat les bases que regularan la concessió d’ajudes al teixit empressarial de Pedreguer.
CREAMA informa de les AJUDES AL COMERÇ LOCAL, PROFESSIONALS I AUTÒNOMS DE PEDREGUER

REQUISITS:

Haver figurat ininterrompudament d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, com a mutualistes, en règim d’assimilats o cooperativistes, almenys, el període comprés entre el 31 de desembre de 2019 i el 14 de març de 2020.

Haver suspès l’activitat com a conseqüència de les mesures adoptades pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març o, en cas de mantindre l’activitat, haver reduït la facturació corresponent al mes anterior a la sol•licitud de l’ajuda en, almenys, un 50 per cent respecte de la mitjana facturada en el semestre natural anterior a la declaració de l’estat d’alarma

Tindre el domicili fiscal i desenvolupar l’activitat en Pedreguer.

EXCLUSIONS:

a. Els que el 14 de març de 2020 foren perceptores de la prestació per desocupació o de la corresponent protecció per cessament d’activitat, regulada en els articles 327 i següents del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre.

b. El 14 de març de 2020 o data posterior foren treballadores per compte d’altre.

c. Van obtindre rendiments nets de la seua activitat econòmica superiors a 30.000 euros en l’exercici 2019

d. Incorreguen en alguna de les prohibicions previstes en el apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei general de subvencions.

e. Aquells que tinguen la condició d’autònoms col•laboradors.

INCOMPATIBILITATS

Amb l’excepció de la bonificació de quotes a la Seguretat Social i de la prestació extraordinària estatal per a treballadors autònoms afectats per la crisi ocasionada per la Covid-19, aquestes subvencions són incompatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o entitat, pública o privada, nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals

Més informació: consultar les bases publicades a la seu electrònica de l’Ajuntament de Pedreguer i la seua web.

© 2015 - Ajuntament de Pedreguer - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball